ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2018.

Hatályos: 2018. május 2. napjától


1. Általános rendelkezések

A Goodland Kft. (székhely: 9012 Győr, Hármashatár út 13. 3.em.12; elektronikus levelezési
cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; adószám:12695191-2-08 ; cégjegyzékszám: 08-09-009770) mint Adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő") az általa üzemeltetett http:// www.alcedonia.hu (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek (a továbbiakban: „ügyfél“) valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató alapján jár el.

Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.

A szabályzat célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek
személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

2. Az adatkezelő

A cég neve: Goodland Kft.,
Székhelye: 9012 Győr, Hármashatár út 13. 3.em.12
Adószáma: 12695191-2-08
Cégjegyzék száma: 08-09-009770
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. Az adatfeldolgozó

Az adatokat az Adatkezelő vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni. Adatkezelő és adatfeldolgozó az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen szabályzat kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki. A
Weboldal bármely internethasználó által regisztráció illetve személyes adatok megadása
nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai azonban csak a
személyes adatok megadásával lehetséges.

4.1. A Goodland Kft.-vel a weboldalon keresztül kapcsolatba lépni kívánó Ügyfélnek kötelezően
meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • Ügyfél neve
  • E-mail címe
  • Telefonszáma

Amennyiben az Ügyfél nem szeretné az adatait megadni weblapunkon, úgy minden elérhetőséget megtalál ahhoz, hogy felvegye a kapcsolatot a cégünkkel.

4.2. A www.alcedonia.hu weboldalról érkező személyes adatokat csak az ügyféllel való kapcsolatfelvétel érdekében tárolja az adatkezelő, azokat továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.

4.3. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az “üzenet küldése” gomb megnyomásával – illetőleg a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

5.2. Az adatkezelés célja a kapcsolatfelvétel az ügyféllel. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő személyes adatainak megadásával hozzájárul ahhoz, hogy ezen adatokat a következő célokra felhasználhassuk: kapcsoaltfelvétel és tartalomszolgáltatás.

5.3. A weblapon megadott adatok adatkezelő általi felhasználásának módja a következő:
Adatkezelő a megadott személyes adatoknak köszönhetően az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában (e-mailben) vagy pedig telefonon juttatja el ügyfél részére. Ezek után már a kapcsolattartás személyesen történik, további személyes adatok megadása csak szerződéskötés esetén történik. Ezen adatok kezelése a Belső Adatkezelési Szabályzatban található

5.4. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja kizárólag az ügyféllel való kapcsolattartás. Ezen rögzítésre kerülő adatokat az 5.1. pont tartalmazza.

5.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.6. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A honlapon megadott adatok kezelése az üzenetküldő panel elküldésével kezdődik és abenne foglalt adatok törléséig tart. Az adatok törlését kapcsolatfelvétel után az Ügyfélkezdeményezheti az Adatkezelőnél, egyéb esetekben az adatok 2 év után törlésre kerülnek.

6.2. Amennyiben az Ügyfél adatai megadása után a Szolgáltatóval szerződéses viszonybekerül, úgy adatai kezelését a Belső Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli az Adatkezelő.

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultakmegismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólagtörvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

8. Az ügyfél jogai

8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozószemélyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül.

  • Levelezési cím: 9012 Győr, Hármashatár út 13. 3/12
  • E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
  • Telefon: +36-30-8161880

8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azoktörlését kérni. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is. Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.2. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban megfogalmazott előírásoknak.

A mellékelt rajzok, adatok nem tekinthetők műszaki dokumentációnak. A változtatás jogát fenntartjuk!
Alcedonia Lakópark, új lakások Győrben © 2018 - Honlapkészítés: Organik Győr